اسلایدر 1
اسلایدر 2
اسلایدر 3

تور دبی

اعتبار میلادی:2016/10/22-2016/10/01
اعتبار شمسی:1395/8/1-1395/7/10
کد پکیج: DXB-95-07-04/0
 •  امارات
 •  .
 •  طبق پکیج
 •  طبق پکیج
درخواست
1/450/000

تور مالزی(7 شب کوالالامپور)

اعتبار میلادی:2016/10/30-2016/10/01
اعتبار شمسی:1395/8/9-1395/7/10
کد پکیج: KUL-95-07-04/0
 •  ماهان
 •  .
 •  طبق پکیج
 •  طبق پکیج
درخواست
1/950/000

تور استانبول

اعتبار میلادی:2016/10/21-2016/09/28
اعتبار شمسی:1395/7/30-1395/7/7
کد پکیج: 95-07-03/1
 •  اطلس گلوبال
 •  .
 •  طبق پکیج
 •  طبق پکیج
درخواست
840/000

تور فرانسه

اعتبار میلادی:2017/02/18-2016/09/23
اعتبار شمسی:1395/11/30-1395/7/2
کد پکیج: 95-06-04/0
 •  ایران ایر
 •  .
 •  گشت شامل :روزدوم:گشت شهری پاریس.روز سوم:گشت شهری پاریس.روزششم:گشت یک روزه کاخ ورسای .
 •  .
درخواست
6/990/000

تور نمایشگاهی چین

اعتبار میلادی:2016/11/07-2016/08/22
اعتبار شمسی:1395/8/17-1395/6/1
کد پکیج: 95-05-30/2
 •  ماهان
 •  طبق پکیج
 •  طبق پکیج
 •  طبق پکیج
درخواست
4/800/000